Home
Comunitati
Educatie si constientizare
Proiecte
Calendar evenimente
Echipa
Harta turistica
Trasee turistice
Atractii turistice
Ghidul turistului
Posibilitati cazare
Pachete turistice
» cu ghid
» junior ranger
» foto safari
Flora
Fauna
Geologie
Peisaje
Habitate
Galerie foto
Video
Link-uri
PNC info contact
Adrese utile
 
 

     Proiecte

                                                                     Anunt de presa

10 Iunie 2020                                         Anunt inceput proiect

 RNP Romsilva - Administratia Parcului National Cozia, titular al proiectului - Masuri adecvate de management pentru conservarea biodiversitatii, promovarea culturii traditionale a comunitatilor locale si a ecoturismului in Parcul National Cozia si in siturile Natura 2000 din zona acestuia -

Document Proiect (pdf)
Obiectivul general al proiectului
Implementarea de masuri active din Planul de management al Parcului National Cozia si al siturilor Natura 2000 ROSCI0046 Cozia si ROSPA0025 Cozia-Buila Vanturarita in scopul asigurarii unei stari de conservare favorabila pentru specii si habitate de interes national si comunitar si intarirea capacitatii administratorului acestor arii protejate.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Implementarea de masuri active pentru imbunatatirea starii de conservare a unor specii de fauna si flora in habitatul lor natural si mai buna cunoastere si protejare a biodiversitatii din Parcul National Cozia si siturile Natura 2000 din zona acestuia.
2. Realizarea unei infrastructuri suport pentru promovarea biodiversitatii în stransa relatie cu traditiile comunitatilor locale, a practicarii ecoturismului si a unor posibilitati de recreere, in scopul atragerii factorilor de interes la realizarea obiectivelor Parcului National Cozia.
3. Asigurarea conditiilor adecvate pentru practicarea ecoturismului responsabil fata de patrimoniul natural si cultural, care nu dauneaza starii de conservare a habitatelor si speciilor de interes comunitar din Parcul Național Cozia.
4. Cresterea nivelului de informare si constientizare a factorilor interesati la nivel local si a publicului larg cu privire la importanta speciilor si habitatelor care vor face obiectul masurilor de conservare activa si a beneficiilor generate de Parcul National Cozia pentru economia locala.
5. Dezvoltarea capacitatii institutionale / de management a Administratiei Parcului National Cozia.
Valoarea totala: 26.557.053,68 lei din care valoare eligibila nerambursabila din FEDR 22.581.995,74 lei.
Data inceperii: 13.05.2020.
Data finalizarii: 31.10.2023.
Cod MySMIS 2014+ 133327 Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.
RNP - Romsilva Administrația Parcului National Cozia RA, tel./fax: 0350421822/0250750256, e-mail: parc.cozia@gmail.com, oraș Brezoi, strada Lotrului, nr. 8A, judetul Valcea, web: www.cozia.ro

 RNP Romsilva - Administratia Parcului National Cozia RA implementeaza proiectul „Cunoasterea si protejarea sitului natural UNESCO din Parcul National Cozia”,        proiect finantat de Fundatia pentru Parteneriat si MOL Romania ;–

Textul integral al anuntului de presa poate fi consultat aici.

     25.12.2014                                                                Anunt de presa

 RNP Romsilva - Administratia Parcului National Cozia RA finalizeaza implementarea proiectului „Masuri integrate de management pentru cunoasterea si protejarea valorilor PN Cozia”,     COD  SMIS-CSNR 36662, proiect cofinantat din FEDR prin Programul Operational Sectorial „Mediu”, în perioada Ianuarie 2012 – Decembrie 2014.

Textul integral al anuntului de presa poate fi consultat aici.

      

 

 

 

 

Începînd cu data de 1 aprilie 2010 APN Cozia implementeazã proiectul „Studii ºi cercetãri ale avifaunei din Defileul Oltului ºi conºtientizarea factorilor de interes pentru un management protectiv al acesteia”, finanþat prin Programul Operaþional Sectorial de Mediu, Axa 4 (Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecþia naturii).

      Obiectivul general al proiectului este cercetarea ºi cunoaºterea capitalului natural avifaunistic din Defileul Oltului pentru realizarea unei baze a elaborãrii ºi implementãrii Planului de management ºi a reþelei Natura 2000 în Parcul Naþional Cozia.

      Obiectivele specifice sunt:

- Perfecþionarea administraþiei parcului în realizarea unei baze de date despre capitalul avifaunistic din Defileul Oltului
- O campanie de informare ºi conºtientizare publicã pentru eliminarea ameninþãrilor ºi presiunilor antropice care pot afecta în mod negativ starea de conservare a speciilor de pãsãri sãlbatice din Defileul Oltului.

      Perioada de desfãºurare a proiectului este aprilie 2010 - martie 2012       

 

22.04.2010

Comunicat contract de publicitate

Comunicat de presã început de proiect

Specificatii tehnice pentru anunturile de inceput si de final ale proiectului

05.05.2010

Comunicat de presã început de proiect publicat

10.05.2010

Anunt Cerere de Oferta

Documentatie cerere de oferta (Solicitare de oferta+Caiet sarcini+Model Contract)

Cerere de oferte, Caiete de sarcini, Specificatii Tehnice, Model Contract servicii , Model Contract Furnizare

 

 

10 mai Ziua Parcului National Cozia

 

 

 

COMUNICAT

 

In perioada 15.04.2010 – 15.06.2010 ONG-ul ECOÞURÞUDAN Brezoi în parteneriat cu Administraþia Parcului Naþionl Cozia deruleaza proiectul “Sprijin durabil pentru protejarea si promovarea valorilor naturale si culturale ale zonei Parcului National Cozia”, proiect finanþat de Fundaþia pentru Parteneriat ºi MOL România în cadrul Programului Spaþii verzi, componenta Arii naturale protejate.  

Scopul proiectului este atragerea unui sprijin durabil din partea factorilor de interes local ºi o mai bunã promovare pentru   protejarea capitalului natural ºi cultural din  zona PN Cozia.

Obiectivele proiectului sunt:

  1. Timp de 2 luni  ºcolile ºi comunitãþile din zona PN Cozia vor fi implicate în cadrul unui program dedicat cunoaºterii ºi  protejãrii naturii ºi culturii tradiþionale  locale.
  2. Promovarea unor tehnici  de informare, cunoaºtere ºi interpretare  a valorilor naturale ºi culturale din zona  PN Cozia în scopul protejãrii lor ºi aducerii  pe piaþa ecoturisticã a noi oferte din zona PN Cozia.  

Principalele activitãþi ale proiectului sunt:

- Înfiinþarea a 10 cluburi ecologice în ºcolile din zona PN Cozia ca suport în protejarea naturii pe viitor,

- Organizarea ºi desfãºurarea în aer liber a concursului pentru elevi: "Natura este cultura noastrã",  activitate  dedicatã  Zilei PN Cozia ce va avea loc în data de 09 Mai 2010 în zona Castrul roman Arutela,

- Organizarea ºi desfãºurarea Târgului Tradiþiilor din Þara Loviºtei,

- Organizarea unei expoziþii permanente la Punctul de Informare Vârful Cozia,

      - Înfiinþarea a 3 poteci tematice în zona PN Cozia:

    1. "Odãile Cãlineºtiului",  pe Valea Cãlineºti,
    2. "Þinutul zimbrilor de altãdatã",  pe Valea Doabrei,
    3. "Poarta Omului",  pe itinerarul Vârful Cozia-Poarta Omului.

            Principalul rezultat aºteptat al acestui  proiect este o schimbare de atitudine ºi o responsabilizare a populaþiei locale ºi a altor factori de interes din zona PN Cozia  în scopul obþinerii sprijinului pentru mai buna administrare a  ariei naturale protejate.

 

Alte informaþii le puteþi accesa de la directorul Administraþia PN Cozia, ing Pavel Prundurel (tel 0744551375) sau  de la preºedintele ONG ECOÞURÞUDAN Brezoi, prof. Liliana Berbec (tel.  0748662739).

 

 

 

 

 

10 Mai Ziua Parcului Naþional Cozia

 

 

 

În anul 2009 Administraþia Parcului Naþional Cozia cu sprijinul mai multor ONG-uri de mediu ºi-a propus sã declare ziua de 10 Mai ca sãrbãtoare a acestei arii naturale protejate, sãrbãtoare care sã se aniverseze an de an ºi pe viitor. Evenimentul a fost posibil ºi datoritã unui proiect intitulat chiar Declararea Zilei de 10 Mai ca zi a Parcului Naþional Cozia, proiect finanþat de Fundaþia pentru Parteneriat ºi MOL România în cadrul Programului Spaþii verzi, componenta Arii naturale protejate.  În acest an administraþia Parcului, a accesat  iarãºi programul respectiv, fiind susþinuþi de ONG Asociaþia de Turism Montan ECO-ÞURÞUDAN Brezoi, câºtigând proiectul “Sprijin durabil pentru protejarea si promovarea valorilor naturale si culturale ale zonei Parcului National Cozia”. 

În cadrul acestui proiect cu perioada de implementare 15.04.2010 – 15.06.2010,  în duminica cea mai apropiatã de 10  Mai, ( deci  pe data de 9 Mai) este prvãzutã a se derula activitatea : Organizarea ºi desfãºurarea în aer liber a concursului pentru elevi: "Natura este cultura noastrã",  activitate  ce se va avea loc  în zona Castrul roman Arutella din apropierea Staþiunii Cãciulata. La acest eveniment vor avea loc prezentãri ale specificului PN Cozia legate mai ales de biodiversitate,  turism, educaþie ecologicã, recreere. Un numãr de 10 cluburi ecologice formate din elevi de la ºcolile de pe raza Parcului vor intra în competiþie pentru a se vedea mãsura în care acestea cunosc problemele privind protejarea naturii ºi a sprijinului pe care-l pot oferi în viitor îngrijirii acestui capital. Cluburile ecologice sunt de la : ªcoala ªerban Vodã Cantacuzino Cãlimãneºti (2), ªcoala Generalã Brezoi, ªcoala Generalã Valea lui Stan, ªcoala Generalã Racoviþa, ªcoala Generalã Periºani, ªcoala Generalã Berislãveºti (2), ªcoala Generalã Sãlãtrucel, ªcoala Generalã Dãieºti.

Facem menþiunea cã aceste cluburi ecologice au fost înfiinþate chiar prin proiectul “Sprijin durabil pentru protejarea si promovarea valorilor naturale si culturale ale zonei Parcului National Cozia” cu scopul de a pune bazele implicãrii pe viitor a cât mai multor susþinãtori în rezolvarea problemelor ce privesc îngrijirea naturii ºi educaþia ecologicã a oamenilor. Primele 3 echipe câºtigãtoare vor fi premiate prin proiect, dar cu implicarea Administraþiei PN Cozia, a ONG   ECO-ÞURÞUDAN Brezoi ºi cu ajutorul primãriilor din zona Parcului fiecare participant la concurs va fi rãsplãtit pentru efortul depus.

Aºadar, invitãm pe toþi cei care doresc,  în data de 09 Mai 2010 începând cu ora 9.30 la sãrbãtoarea Zilei Parcului Naþional Cozia, în zona Castrul Roman Arutella.

 

Alte informaþii le puteþi accesa de la directorul Administraþia PN Cozia, ing Pavel Prundurel (tel 0744551375) sau  de la preºedintele ONG ECOÞURÞUDAN Brezoi, prof. Liliana Berbec (tel.  0748662739 ).

 

Comunicat de presa achizitie directa in vederea depunerii Cererii de finantare POS + Caiet de sarcini